Wij geloven dat:

Adonai Eloheinu Adonai Echad (Deuteronomium 6:4). De Here onze God, De Here is één!


Wij geloven dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest één is.
Gods Woord is de standaard voor het leven.
De Heilige Geest werkte samen met de Vader en de Zoon bij het maken van de hemel en de aarde.
De Vader gaf Zijn Heiige Geest om ons net zoals Zijn Zoon Jezus Christus te maken.
Jezus Christus zoals we Hem nu kennen, is Jezus in de kracht van de Heilige Geest.

Jezus heeft ons een geweldige belofte gedaan in Johannes 14:16-17: "En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

De Heilige Geest wordt niet ontvangen door iedereen, alleen door hen die daar klaar voor zijn. De Heilige Geest laat ons zien hoe zondig wij zijn en helpt ons Jezus Christus aan te nemen als onze Redder. Hij verandert onze levens compleet. Dit noemen we bekering of wedergeboorte. Jezus Christus is een winnaar van zielen. Hiervoor is Hij op aarde gekomen, gestorven en opgestaan. Jezus kwam om de relatie tussen God en mensen te herstellen. Jezus is een menselijke afstammeling van David. Door Zijn Heilige natuur bezat Jezus grote kracht. Als Zoon van God stond Hij op uit de dood en zit nu aan de rechterhand van de Troon van God. In Zijn leven op aarde is Jezus verzocht, net zoals wij in alles verzocht worden, alleen Jezus was zonder zonden. Jezus Christus houdt van ons, stierf voor ons en regeert in kracht. Jezus bidt voor ons.

Zonde leidt tot de eeuwige dood, maar Gods Woord tot leven. Als Jezus Christus onze Heer en Redder is, wacht ons een nieuw lichaam. Redding is er om vrij te worden van de zonden en de straf. Iedereen moet Jezus Christus accepteren als zijn persoonlijke Redder, anders zal de dood van Jezus hem niet redden. Gods Woord verfrist onze geest en verstand en Gods Geest vernieuwt onze kracht. Om wedergeboren te zijn, moeten we niet alleen Gods Woord kennen, maar ook Zijn Geest ontvangen, dit samen met het belijden van onze zonden en geloof in onze harten.

Goddelijke genezing is de bovennatuurlijke kracht van God en geeft genezing aan het lichaam. Genezing wordt ontvangen door geloof in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. De straf die Jezus aan het kruis droeg, was voor onze genezing, aan onze geest, ziel en lichaam. Door Zijn striemen zijn wij genezen.

Wij geloven in de doop in water en de doop in de Heilige Geest. Wij geloven in het spreken in tongen zoals de Heilige Geest geeft. Iedereen die onderdeel is van het lichaam van Christus, spreekt in tongen omdat zij gedoopt zijn in de Heilige Geest. Na de doop in de Heilige Geest komt Gods kracht over ons net zoals bij de discipelen op de pinksterdag. De Heilige Geest beïnvloedt alles aan ons. De Heilige Geest zorgt voor rivieren van leven, vreugde, liefde en vrede en zorgt voor kracht vanuit onze geest voor de noden van anderen.

Jezus Christus zal terugkomen.